در روز 25 مرداد ماه 1394، .ویژه نامه ایران بانو در روزنامه ایران در مورد کنترل اس نوشت. 4-5-

مصاحبه روزنامه سپید با موسس کنترل اس

12

کارگاه آموزشی کنترل اس در موسسه مهر و ماه

Summer94