هرگونه یاری از جانب شما راهگشای ما در ارائه  خدمات بهتر خواهد بود . در حال حاضر به طور  خاص به
 : تخصص شما به خصوص در زمینه های زیر نیازمندیم

Copy Editor

Sound Engineer

Video Editor

Voice-Over Actor and Actresses

Web Developer

Mobile Application Developer

Translator

Non-Profit Grant Writer

Data Scientist

Medical Expert

Legal Advisor

 
 info@rah-foundation.org :با ما تماس بگیرید